Budżet Miasta Milanówka 2017

Wieloletni Plan Finansowy Miasta Milanówka 2017-2025

Założenia do Budżetu Miasta Milanówka 2017

Dotacje dla placówek oświatowych

Na podstawie art. 89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 ogłasza się podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gmina Milanówek w 2017 roku:

L.p. Obowiązuje Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 styczeń 2017 r. 8 545,08 zł 385
Aktualizacja
2 marzec 2017 r. 8 586,51 zł 385
Aktualizacja II
3 listopad 2017 r. 9 457,92 zł 369

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:

  • w miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy
  • w październiku roku budżetowego

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego.

Udostępnij na: