2022

pdfUchwała nr 3.b./12/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w kwocie 14.000.00,00 zł111.91 KB.

pdfZawiadomienie o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych303.5 KB

pdfProtokół z oceny ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Miasta Milanówka724.27 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 13 czerwca 2022 r.6.47 MB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 7 czerwca 2022 r. 281.01 KB

pdfZaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Milanówka6.18 MB

pdfUchwała nr 522/LXIII/22 RMM z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu219.25 KB 

pdfBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Milanówek224.58 KB

pdfBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego259.37 KB

pdfInformacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok360.24 KB

pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)233.27 KB

pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki219.14 KB

 pdfZarządzenie nr 59/VIII/2022 BMM z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2021 rok14.65 MB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021253.91 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku98.47 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku353.41 KB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20211.13 MB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20211.73 MB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022127.25 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku96.32 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku167.04 KB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2022994.63 KB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 20221.76 MB

2021

Emisja Obligacji 2021

2020 

Emisja obligacji 2020

2018


2017


2016

Udostępnij na: