pdfORG.0051.267.2023 znak: PZ-VI.7033.2.2023.AC Obwieszczenia Marszałka Województwa w sprawie zawiadomienia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej nr 1w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie nie może zostać załatwione w terminie określonym w art. 35 Kpa288.82 KB

Udostępnij na: