Wybory uzupełniające ławników na lata 2024–2027

logo umm

 

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, iż Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie stosownie do art. 168  art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zwrócił się do Rady Miasta Milanówka z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 do:

  • Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – 1 osoba,
  • Sądu Okręgowego w Warszawie – 2 osoby,
  • Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 3 osoby.

Stosownie do art. 158 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 217 ze zm.) Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych”.

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników do w/w Sądów.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

•  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
•  jest nieskazitelnego charakteru;
•  ukończył 30 lat;
•  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
•  nie przekroczył 70 lat;
•  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
•  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

•  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
•  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
•  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
•  radcy prawni i aplikanci radcowscy;
•  duchowni;
•  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
•  funkcjonariusze Służby Więziennej;
•  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
(z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście. Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 (budynek B). Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej miasta: www.milanowek.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

  1. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty pokrywa Skarb Państwa);
  3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z orzeczenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat).

Dokumenty wymienione w pkt od 2 do 5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
  • Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru pesel, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p). Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p)

Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3. miesiące przed dniem zgłoszenia. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku - Biuro Rady Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 tel. 22 758–30–61 wew. 235, 227, w godz. 9.00–18.00 (poniedziałek), 8.00–16.00 (wtorek-czwartek), 8.00–15.00 (piątek).

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego#scenariusz-w-punkcie-informacyjnym

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-informacje-z-krajowego-rejestru-sadowego#scenariusz-w-sadzie-lub-urzedzie

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

Pliki do pobrania:

pdfWzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika231.26 KB

pdfWzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika174.95 KB

pdfWzór oświadczenia I - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.)165.46 KB

pdfWzór oświadczenia II - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.)241.62 KB

pdfWzór wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 491.58 KB

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-informacje-z-krajowego-rejestru-sadowego#scenariusz-w-sadzie-lub-urzedzie

pdfWzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego35.62 KB

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego#scenariusz-w-punkcie-informacyjnym

Udostępnij na: