Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2268), wygasły decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące nieruchomości lub ich części, znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W mocy utrzymano jedynie:

  • decyzje dotyczące rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych,
  • decyzje na podstawie których przed dniem 1 stycznia 2018 r. wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń budowy, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
  • decyzje dotyczące zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 546 ust. 5 ww. ustawy, sporządzony został wykaz decyzji wydanych w latach 2003-2017, dotyczących nieruchomości lub ich części, znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Udostępnij na: