Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
IV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika
Zawiadomienia o sesjachSesje Rady Miasta MilanówkaRada MiastaKalendarz wydarzeń

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu IV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 3. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Milanówka do Związku Miast Polskich.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektów polegających na budowie tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 665/LXXXVI/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka nr 764/XCIX/24 z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Polonia”, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Ostromir”, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego – Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 12, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/13 obr. 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Spacerowej, w trybie bezprzetargowym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 10/7, 11/4, 51/2, 52/2 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 62 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/2 obr. 07-05, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/42 obr. 05-19, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej ul. Lazurowej.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4, 109/2 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.
 22. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyrównania ulic Stokrotki i Ptasiej oraz podlewania kwiatów na rondzie mieszka i Dobrawy w Milanówku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykorzystania nazwy własnej Milanówek ze słowem „Zdrój”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wskazania lokalu mieszkalnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej usunięcia podszytu i runa leśnego na terenie Parku Lasockiego w Milanówku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej montażu wiaty rowerowej przy ul. Warszawskiej w Milanówku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zniszczenia leśnego charakteru zabytkowego otoczenia Willi Waleria w Milanówku.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Milanówka

Dariusz Kopeć

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - grafika
Komisje Rady MiastaZawiadomienia o posiedzeniach komisjiRada MiastaKalendarz wydarzeń

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 14:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności oraz Komisji Budżetu i Inwestycji - grafika
Komisje Rady MiastaZawiadomienia o posiedzeniach komisjiRada MiastaKalendarz wydarzeń

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności oraz Komisji Budżetu i Inwestycji Miasta Milanówka uprzejmie zapraszają na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

V Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka - grafika
Młodzieżowa Rada MiastaKalendarz wydarzeńUrząd MiastaZawiadomienia o sesjach MRM

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu V Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

III Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika
Zawiadomienia o sesjachSesje Rady Miasta MilanówkaRada MiastaKalendarz wydarzeń

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu III Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 3. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2023 rok – debata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka.
 7. Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 8. Opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2023.
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024–2039.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2024 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Strefy Rekreacyjnej na terenie Kąpieliska Miejskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia budowy ogrodzenia w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na terenie działki nr ew. 56/4, 56/3 obr. 05-12 przy ulicy Wojska Polskiego 49 w Milanówku oraz odstępstwa od zachowania 15 metrowej strefy ochrony pomnika przyrody.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie III Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący

Rady Miasta Milanówka

Dariusz Kopeć

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Rady Miasta Milanówka - grafika
Komisje Rady MiastaZawiadomienia o posiedzeniach komisjiRada MiastaKalendarz wydarzeń

herb rmm

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zapraszają na wspólne posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2023 rok.
 3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  a) odwołania Skarbnika Miasta;
  b)
  powołania Skarbnika Miasta;
  c)
  zmian budżetu miasta na 2024 rok;
  d)
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039;
  e)
  zmieniająca uchwałę Nr 665/LXXXVI/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
  f)
  przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Polonia”, położonego na obszarze Gminy Milanówek;
  g)
  przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Ostromir”, położonego na obszarze Gminy Milanówek;
  h)
  przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego – Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek;
  i)
  zatwierdzenia Regulaminu Strefy Rekreacyjnej Kąpieliska Miejskiego w Milanówku;
  j)
  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 12, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości;
  k)
  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/13 obr. 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Spacerowej, w trybie bezprzetargowym;
  l)
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 10/7, 11/4, 51/2, 52/2 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym;
  m)
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 65, 62 z obrębu 07-07, położonych w Milanówku od ul. Poziomkowej, w trybie bezprzetargowym;
  n)
  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektów polegających na budowie tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla Mazowsza 2021-2027;
  o)
  zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  p)
  warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;
  q)
  ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  r)
  zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka nr 764/XCIX/24 z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok;
  s)
  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2023;
  t)
  nadania nazwy ulicy, drodze wewnętrznej, bocznej od ul. Ruczaj oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. 92/3 w obrębie 05-03 w Gminie;
  u)
  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/2 obr. 07-05, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej od Kazimierzowskiej;
  v)
  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/42 obr. 05-19, położonej w Milanówku w drodze wewnętrznej ul. Lazurowej;
  w) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4, 109/2 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej;
  x) określenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Milanówek będących drogami wewnętrznymi służebnościami przesyłu;
  y) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody;
  z)
  uzgodnienia budowy ogrodzenia w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody;
  aa)
  uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na terenie działki nr ew. 56/4, 56/3 obr. 05-12 przy ulicy Wojska Polskiego 49 w Milanówku oraz odstępstwa od zachowania 15 metrowej strefy ochrony pomnika przyrody.
 4. Sprawy różne.

 

W imieniu Przewodniczących Komisji
Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Łukasz Kunz

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - grafika
Komisje Rady MiastaZawiadomienia o posiedzeniach komisjiRada MiastaKalendarz wydarzeń

herb rmm

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji:
 3. a) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 12.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 13.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 2885.2024) dot. montażu wiaty rowerowej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;
 4. b) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 3583.2024) dot. usunięcia podszytu
  i runa leśnego na terenie Parku Lasockiego w Milanówku;
 5. c) skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 3582.2024) dot. zniszczenia leśnego charakteru zabytkowego otoczenia Willi Waleria w Milanówku;
 6. d) wniosek Pana (…) z dnia 8.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 8.03.2024 r., zarejestrowany pod numerem 2683.2024) w sprawie wskazania lokalu mieszkalnego;
 7. e) wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 18.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 19.03.2024 r., zarejestrowana pod numerem 3132.2024) w sprawie podjęcia stanowiska przez RMM w sprawie wykorzystania nazwy własnej Milanówek ze słowem „ZDRÓJ”.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji


Michalina Niedziela

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - grafika
Komisje Rady MiastaZawiadomienia o posiedzeniach komisjiRada MiastaKalendarz wydarzeń

herb rmm

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.


Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2023 rok.
 3. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2023.
 4. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania finansowego gminy za rok 2023.
 5. Omówienie Raportu o stanie gminy.
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka za rok 2023.
 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mateusz Pitas

 

II Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika
Zawiadomienia o sesjachSesje Rady Miasta MilanówkaRada MiastaKalendarz wydarzeń

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu II Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 15:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.
 8. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Miasta Milanówka

Dariusz Kopeć

 

 

Niedzielna wycieczka rowerowa - grafika
SportKalendarz wydarzeń

Sekcja Turystyki Rowerowej przy Milanowskim Centrum Kultury zaprasza na niedzielną wycieczkę rowerową w dniu 12 maja 2024 r. do Atomowej Kwatery 2 w Puszczy Kampinoskiej.