Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Milanówka, do celów skorzystania z usługi newslettera oraz archiwizacji w zakresie adresu e-mail.

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala), fax. 22 755 81 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu skorzystania z usługi newslettera na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Następnie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy
o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
tj. dane będą przechowywane przez 10 lat od 1 stycznia następnego roku lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym
w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi newslettera.

Udostępnij na: