Flaga Ukrainy

 


W związku z wojną na Ukrainie i z potrzebami związanymi z obsługą uchodźców w Milanówku informujemy, że istnieje możliwość wsparcia naszych działań poprzez wpłacanie darowizn na konto Gminy. 

Wpłat należy dokonywać na nr konta: 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905, z dopiskiem: DAROWIZNA DLA UKRAINY


Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
Od dnia 22 sierpnia 2023 roku obowiązuje nowy druk wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.


WNIOSKI ZŁOŻONE Z UCHYBIENIEM TYCH TERMINÓW POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA
Gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy m. in.:
• posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
• ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
• jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko  lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);
• samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
• jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Dokumenty do pobrania

Podstawa prawna


Wnioski o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - więcej informacji

Wzory poprawnie wypełnionych wnioskówInformacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy


Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy


Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

20220308 spotkanie dzieci ua 

Udostępnij na: