Herb i flaga Milanówka

Herb i flaga Milanówka


Herb Milanówka ma tarczę dwudzielną w słup. W polu prawym o barwie błękitnej przedstawia srebrną podkowę ze złotym krzyżem maltańskim w barku, wewnątrz podkowy srebrna strzała skierowana grotem w dół. W polu lewym o barwie żółtej zielony liść dębu w słup. Obecny wzór herbu Milanówka zatwierdzono 10 czerwca 1997 r. uchwałą Rady Miasta nr 157/XLVI/97.

W swej symbolice herb nawiązuje do herbu Dołęga hr. Michała Lasockiego. W 1899 r. Lasocki podjął parcelację Lasu Milanowskiego, która zapoczątkowała współczesne dzieje Milanówka. Uznano więc herb Dołęga za konieczny element symboliki Milanówka. Osadzono go na prawej, honorowej części dwudzielnej w słup tarczy. Drugą, lewą część tarczy oddano współczesności i wartościom ogólnym. Warto wiedzieć, że złoto-żółta barwa symbolizuje powodzenie i bogactwo, zaś zielony liść dębu starożytność pochodzenia, witalność, potęgę, piękno i honor oraz, co w Milanówku jest więcej niż oczywiste, wartości ekologiczne wraz z pięknem przyrody i krajobrazu. Obecny wzór herbu zatwierdzono 10 czerwca 1997 r. uchwałą Rady Miasta nr 157/XLVI/97. Jego twórcami są heraldyk ks. Paweł Dudziński oraz milanowscy plastycy: Włodzimierz Mońka i Krzysztof Rychter. Analogicznie, przy wykorzystaniu tych samych elementów składowych i symboliki, utworzono flagę Milanówka.

Zasady wykorzystania herbu miasta

Informujemy, że zgodnie z pdfUchwałą nr 148/XV/12 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka (zmienioną pdfUchwała nr 342/XLII/21 RMM z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka 290.3 KB) wykorzystanie herbu miasta w materiałach redakcyjnych, promocyjnych (plakaty, ulotki, standy, flagi, billboardy, itp.) oraz na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, wymaga zgody Burmistrza Miasta Milanówka.

O prawo do korzystania z herbu mogą ubiegać się w szczególności podmioty działające na terenie Milanówka,  w tym fundacje i stowarzyszenia, podmioty działające poza gminą, promujące wyroby produkowane na terenie gminy, bądź promujące miasto - rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy i sportowy.  Stowarzyszenia gmin, których Milanówek jest członkiem, organizatorzy konkursów objętych patronatem Burmistrza Miasta, osoby fizyczne i prawne , reprezentujące miasto w zawodach, zlotach itp. oraz inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla Miasta.

Warunkiem udostępnienia herbu zainteresowanym podmiotom jest złożenie przez nie pisemnego wniosku zawierającego: nazwę i siedzibę podmiotu, rodzaj prowadzonej działalności, miejsce lub przedmiot, na którym ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym oraz okres używania herbu.

Podmiot, który otrzyma zgodę na zamieszczenie herbu Miasta w swojej witrynie internetowej, zobowiązany jest do umieszczenia linku z odniesieniem do oficjalnej strony internetowej Miasta, a w przypadku cofnięcia zgody - do usunięcia herbu ze swojej strony internetowej. Jednocześnie podmiot zobowiązuje się także do niezamieszczania na swojej stronie www:

  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz propagujących przemoc
  2. treści i ilustracji, które mogą zostać uznane za reklamę bądź ofertę wszelkich towarów i usług niezgodnych z prawem,
  3. materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju,
  4. stron i ich elementów dostępnych jedynie dla grup użytkowników (zabezpieczonych hasłem),
  5. materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności użytkownika,
  6. elementów naruszających reguły obowiązujące w sieci Internet dla promocji własnej strony www,
  7. materiałów (programów, linków, opisów itp.) dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych (np. hacking, phreaking, cracking, materiały wszelkich innych materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi.

Sprawy patronatów oraz użycia herbu i flagi miasta prowadzi Referat Organizacyjny.

Zobacz również:

Plik do pobrania:

Udostępnij na: