Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Metropolia warszawska w 2040 roku” - grafika
Kultura i rozrywkaEdukacja

Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa oraz 69 gmin okolicznych i 9 powiatów. Jest to obszar niezwykle zróżnicowany, o powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób. Metropolia warszawska bardzo dynamicznie się rozwija, aby być nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Dzięki m.in. aktywnemu zaangażowaniu samorządów współtworzących metropolię warszawką w realizację wspólnych projektów, budowane są nowoczesne drogi rowerowe oraz parkingi „Parkuj i Jedź”; realizowane są projekty edukacyjne, powstają miejsca opieki dla dzieci do lat 3 oraz nowoczesne e-usługi. 

Dzień otwarty w
Edukacja

"Akademia Jerzyków" - Żłobek Publiczny w Milanówku zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę 25 marca w godz. 10.00-12.00. 

Milanowski Wędrujący Uniwersytet Dziecięcy - grafika
Edukacja

Drodzy rodzice, jeśli szukacie ekscytującej okazji edukacyjnej dla swoich maluchów to zapoznajcie się z ofertą "Milanowskiego Wędrującego Uniwersytetu Dziecięcego"! - projektu Fundacji SORNO.

Spotkanie dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Milanówku. - grafika
Edukacja

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Milanówku, które odbędzie się 7 marca o godz. 17.00 w przedszkolu nr 1 przy ul. Herberta 34.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych 2023/2024 - grafika
EdukacjaPrzypięte

Szanowni Rodzice, rekrutacja do przedszkoli w Milanówku na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzana jest w sposób elektroniczny. Poniżej prezentujemy niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych 2023/2024 - grafika
EdukacjaPrzypięte

Szanowni Rodzice, od wtorku 28 lutego 2023 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Oferty edukacyjne I klas milanowskich szkół podstawowych - grafika
Edukacja

  Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w Elektronicznym Systemie Wspomagania Rekrutacji zostały opublikowane szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej klas I szkół podstawowych w Milanówku na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli - rok 2023/2024 - grafika
Edukacja

Szanowni Rodzice,

rekrutacja do przedszkoli w Milanówku na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzana jest w sposób elektroniczny. Poniżej prezentujemy niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

Rejestracja dotyczy dwóch publicznych przedszkoli działających na terenie Milanówka:

 • Przedszkola Nr 1 w Milanówku, mieszczącego się w dwóch lokalizacjach
  (przy ul. Herberta 43 i przy ul. Podgórnej 49)
 • Europejskiego Przedszkola Publicznego „Kasperek” przy ul. Brwinowskiej 2D.

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony –https://przedszkola-milanowek.nabory.pl/

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych w Milanówku na rok szkolny 2023/2024 zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Zarządzeniu nr 25/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 stycznia 2023 roku  
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2023/2024 oraz Uchwale Nr 254/XXX/2017 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek.

Najważniejsze zasady rekrutacji:

 • Rejestracji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w systemie elektronicznym można dokonać w terminie od 28 lutego 2023 r. od godz. 10:00 do 21 marca 2023 r. do godz. 12:00 pod adresem https://przedszkola-milanowek.nabory.pl/. We wniosku możecie Państwo zaznaczyć przedszkole pierwszego i drugiego wyboru.
 • Po zarejestrowaniu w systemie, wniosek należy wydrukować (bądź poprosić o wydrukowanie zarejestrowanego już wniosku w przedszkolu), a następnie podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie od 28 lutego 2023 r. od godz. 10:00 do
  21 marca 2023 r. do godz. 15:00. W przypadku braku dostępu do Internetu, mogą Państwo udać się do sekretariatu przedszkola, do którego chcielibyście zapisać dziecko i tam uzyskacie w tym zakresie pomoc.
 • Kolejność składanych wniosków nie ma znaczenia w procesie rekrutacji.
 • Dnia 6 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w przedszkolach zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. W tym samym czasie będziecie także Państwo mieli możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
 • W terminie od 6 kwietnia 2023 r. od godz. 12:00 do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 będziecie Państwo zobowiązani do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do danego przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 • W dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 • Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 • Do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 • Do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • Do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznych przedszkolach w Milanówku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Milanówka. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Milanówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Rady Miasta Milanówka:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu
potwierdzający
spełnianie kryterium

1

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

20 pkt

Oświadczenie rodzica kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola

2

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Dla każdego rodzica (prawnego opiekuna) 12 pkt, max 24 pkt

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

3

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/ prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka dla każdego rodzica (prawnego opiekuna)

Dla każdego rodzica (prawnego opiekuna) 28 pkt, max 56 pkt

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt.

Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń określonych w formularzu wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wymagane do wniosku dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu sporządzonego przez urząd, który wydał dokument w oryginale.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Wszystkie oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kontynuacja wychowania w przedszkolu

Opisane powyżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola publicznego w Milanówku. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do ww. przedszkoli, a chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowej placówce, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 15 lutego od godz. 8.00 do 27 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Informacje

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do przedszkoli proszę o kontakt z sekretariatem wybranego przez Państwa przedszkola bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 186.

Kierownik Referatu Oświaty

Bożena Ciesielka

 

Szanowni Rodzice,

od wtorku 28 lutego 2023 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony – https://sp-milanowek.nabory.pl/

W roku szkolnym 2023/2024 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

 • 7 – letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • 6 – letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli:
  1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
  2. posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie w systemie (od 28 lutego do 31 marca do godz. 1200), następnie wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły w terminie od 28 lutego do 31 marca do godz. 1500
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, która wprowadza dane do systemu. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność zarejestrowania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Milanówku będzie prowadzone w systemie elektronicznym, zgodnie z przyjętym zarządzeniem 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2023/2024.

Etapy rekrutacji:

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

20 lutego 2023
godzina 12:00

 

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

28 lutego 2023 godzina 10:00

31 marca 2023
godzina 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.


28  lutego 2023

godzina 10:00


31 marca 2023 godzina 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

3 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14 kwietnia 2023
godz. 15.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.   

17 kwietnia 2023

24 kwietnia 2023
godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 kwietnia 2023
godz. 14.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

 25 kwietnia 2023
godz. 14.00

 

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

8 maja 2023

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

10 maja 2023

19 maja 2023
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków
o przyjęcie.

10 maja 2022

19 maja 2023
do godziny 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

22 maja 2023

26 maja 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

29 maja 2023
 godzina 15:00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

29 maja 2023
godzina 15:00

12 czerwca 2023
godzina 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.

13 czerwca 2023
 godzina 15:00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.

Od 23 czerwca 2023
 godzina 15:00

 

Procedura odwoławcza.

 

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i wyłącznie do niej należy złożyć podpisany wydruk z systemu – wniosek o przyjęcie. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej bez względu na  pozycję na liście umożliwi  zapewnienie miejsca w tej szkole w sytuacji, gdy dziecko
nie zostanie przyjęte do szkoły poza obwodem. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 253/XXX/17
z dnia 28 lutego 2017 r.  tj.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole wymienionej na pierwszej pozycji we wniosku.

       3

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej.

       2

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)


Łączna maksymalna liczba punktów

      
       5

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  milanowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub186.

 

Kierownik Referatu Oświaty

Bożena Ciesielka

 


 

Mistrz Recyklingu i Przyjaciele - IX edycja konkursu - grafika
Edukacja

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. 

Trening medyczny dla młodzieży - grafika
Zdrowie i rodzinaEdukacja

Szukasz sposobu, aby Twoje dziecko było aktywne i zdrowe? Fundacja Sorno oferuje szkolenia z treningu medycznego dla najmłodszych, które mogą pomóc! Trening medyczny jest dostosowany do każdej grupy i skupia się na mobilności, elastyczności i sile. To doskonałe uzupełnienie codziennej aktywności fizycznej Twojego dziecka.