Szanowni Rodzice,

od wtorku 28 lutego 2023 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony – https://sp-milanowek.nabory.pl/

W roku szkolnym 2023/2024 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

  • 7 – letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6 – letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli:
    1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
    2. posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie w systemie (od 28 lutego do 31 marca do godz. 1200), następnie wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły w terminie od 28 lutego do 31 marca do godz. 1500
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, która wprowadza dane do systemu. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność zarejestrowania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Milanówku będzie prowadzone w systemie elektronicznym, zgodnie z przyjętym zarządzeniem 26/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2023/2024.

Etapy rekrutacji:

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

20 lutego 2023
godzina 12:00

 

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

28 lutego 2023 godzina 10:00

31 marca 2023
godzina 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.


28  lutego 2023

godzina 10:00


31 marca 2023 godzina 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

3 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14 kwietnia 2023
godz. 15.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.   

17 kwietnia 2023

24 kwietnia 2023
godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 kwietnia 2023
godz. 14.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

 25 kwietnia 2023
godz. 14.00

 

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

8 maja 2023

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

10 maja 2023

19 maja 2023
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków
o przyjęcie.

10 maja 2022

19 maja 2023
do godziny 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

22 maja 2023

26 maja 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

29 maja 2023
 godzina 15:00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

29 maja 2023
godzina 15:00

12 czerwca 2023
godzina 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.

13 czerwca 2023
 godzina 15:00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.

Od 13 czerwca 2023
 godzina 15:00

 

Procedura odwoławcza.

 

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i wyłącznie do niej należy złożyć podpisany wydruk z systemu – wniosek o przyjęcie. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej bez względu na  pozycję na liście umożliwi  zapewnienie miejsca w tej szkole w sytuacji, gdy dziecko
nie zostanie przyjęte do szkoły poza obwodem. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 253/XXX/17
z dnia 28 lutego 2017 r.  tj.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole wymienionej na pierwszej pozycji we wniosku.

       3

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej.

       2

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)


Łączna maksymalna liczba punktów

      
       5

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  milanowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub186.

 

Kierownik Referatu Oświaty

Bożena Ciesielka

 pdfZarządzenie Nr 26/VIII/2023 BMM z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek na rok szkolny 2023/2024445.04 KB

pdfUchwała NR 253/XXX/17 RMM z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów333.07 KB

Udostępnij na: