Loga - Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Mazowsze - Unia Europejska

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa XIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. 

Tytuł projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”

Całkowita wartość projektu: 2 661 716,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 928 546,01 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 28.02.2022 r.

Beneficjent: Gmina Milanówek

Cel główny projektu: poprawa dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Gminie Milanówek (57 nowych miejsc),
co w konsekwencji przełoży się na umożliwienie znalezienia zatrudnienia lub jego utrzymanie 57 osobom (54K) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące jego bieżącego funkcjonowania.

Grupę docelową w projekcie stanowią:

  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. KP) - 14 osób (14K): 1K bierna zawodowo, 13K bezrobotnych.
  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 43 osoby (40K, 3M).

Liczebność grupy docelowej: 57 osób (54 K).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Doposażenie placówki w zakresie tworzenia 57 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
  2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki.

           

Udostępnij na: