Barierą dla osób niesamodzielnych i ich rodzin jest ograniczony dostęp do usług społecznych. Długi czas oczekiwania na bezpłatne usługi zdrowotne oraz wysoki koszt usług prywatnych, trudności z dojazdem czy mała ilość miejsc dostępu do usług specjalistycznych dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu to bariery o charakterze strukturalnym i indywidualnym ograniczające udział osób niesamodzielnych w życiu kulturalnym zawodowym i społecznym, pogłębiające wykluczenie społeczne tych osób. Skutkami tych ograniczeń są m.in.  singularyzacja, gorszy stan zdrowia fizycznego i psychicznego czy krótsze życie gorszej jakości - to wszystko w konsekwencji może prowadzić do alienacji i wykluczenia społecznego. Osoby ze spektrum autyzmu w większości wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Gmina Milanówek wychodzi naprzeciw potrzebom tych mieszkańców i w celu zaspokojenia ich najważniejszych potrzeb tworzy specjalny Dom treningowy, który będzie zlokalizowany w remontowanym obecnie budynku, będącym własnością Gminy, w pobliżu centrum miasta - przy ul. Wylot 6. Remont obejmuje m.in. budowę przyłączy i termomodernizację. Placówka zostanie również w pełni wyposażona, w tym w najpotrzebniejsze meble, pomoce naukowe i sprzęty z zastosowaniem terapeutycznym. Na miejscu zatrudniona zostanie profesjonalna kadra merytoryczna oraz prowadzone będą zajęcia o charakterze terapeutyczno-treningowym.

Utworzenie mieszkania wspomaganego o charakterze treningowym dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu pozwoli na zorganizowanie pobytów okresowych tych osób, którzy będą trenować osiągnięcie samodzielności. Pobyty będą miały również charakter opieki wytchnieniowej. W mieszkaniu planowany jest pobyt osób ze spektrum autyzmu średnio i słabo funkcjonujących.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu unijnego „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek. Edycja 2", na który Gmina pozyskała środki zewnętrzne i powstaje przy współpracy z wyłonionym w trybie konkursu partnerem - Fundacją "Radośni", mającą doświadczenie w zakresie wspierania osób ze spektrum autyzmu.

Uruchomienie domu treningowego planowane już wkrótce, o czym powiadomimy naszych Mieszkańców.


Wizualizacja domu treningowego przy ul. Wylot 6

Wizualizacja domu treningowego przy ul. Wylot 6

Udostępnij na: