Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Kontakt:

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 246

Zarząd Spółki Wodnej Milanówek:

 • Grażyna Klimkowska - Przewodniczący
 • Agata Kubek - Zastępca
 • Zbigniew Brzeźiński - Sekretarz
 • Wojciech Perzyna - Członek

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych takich jak rowy melioracyjne należy do właścicieli gruntów, w granicach których urządzenia te się znajdują. W wielu miejscach naszego miasta po istniejących niegdyś rowach nie zostało jednak śladu. Mimo, że w okresach suchych mogły wydawać się one zbędne, to w latach mokrych ich znaczenie jest decydujące w prawidłowym odwadnianiu terenów. Nieodzownym w takiej sytuacji staje się ich odtwarzanie, bez którego niemożliwe jest zachowanie prawidłowych stosunków wodnych na terenie Miasta i uniknięcie strat.

W najbardziej drastycznych przypadkach, kiedy właściciel gruntów nie rozumie wagi sprawy przywrócenia rowów do ich pierwotnych kształtów czy też konieczności przeprowadzenia okresowej konserwacji, możliwe jest wszczęcie procedury administracyjnej. Starosta Powiatowy wydając decyzję administracyjną może nałożyć na właścicieli działek, w granicach których istnieją rowy lub – co gorsza – zostały one zasypane, obowiązek okresowych konserwacji polegających na odmulaniu, pogłębianiu i usuwaniu zanieczyszczeń utrudniających odpływ wód. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w decyzji, Starosta może nałożyć karę grzywny. Dlatego na tym etapie kluczowym jest poczuwanie się Mieszkańców do obowiązku przeprowadzania konserwacji rowów – nie tylko dla dobra własnego, ale i innych właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż cieków wodnych.

Tylko zintegrowane działania Gminy i Mieszkańców mogą przynieść oczekiwane skutki i nie dopuścić do nawarstwiania kolejnych. Miasto ze swojej strony dokona przeglądów rowów, wykona prace konserwacyjne urządzeń i rowów będących własnością Gminy oraz wskaże właścicielom gruntów zakres robót, po których wykonaniu spływ wody będzie prawidłowy. Takich przeglądów można się spodziewać w okresie kwiecień – maj. Postaramy się dotrzeć do wszystkich właścicieli i mamy nadzieję na zrozumienie potrzeby wykonania niezbędnych robót.

Katarzyna Sobańska-Leonowicz
Referat Technicznej Obsługi Miasta

Źródło: Biuletyn Miasta Milanówka nr 2/2011

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku - grafika

mazowsze efor

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Projekt pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku

Wnioskodawca: Gmina Milanówek

Całkowita wartość projektu: 994 934,16 zł

Wysokość dofinansowania  529 897,30 zł

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku i poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Roboty budowlane (docieplenie ścian elewacyjnych zewnętrznych, części poddasza, dachu, ścian piwnicznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, schodów wejściowych do budynku, kominów i zejścia do piwnicy).
 2. Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne (modernizacja źródła ciepła, montaż nowego odnawialnego źródła energii na cele ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i  zimnej wody).
 3. Roboty elektryczne (wymiana instalacji odgromowej).
 4. Prace towarzyszące (wymiana posadzki betonowej w kondygnacji podziemnej, montaż nowej podtynkowej rozdzielni energetycznej z wyprowadzeniem elementów przyłącza pod poziom gruntu).

Projekt obejmuje również nadzór inwestorski nad pracami oraz promocję projektu.

Realizacja projektu pozwoli na:

 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej.
 2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.
 3. Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
 4. Poprawę warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej.
 5. Wzrost wartości nieruchomości poprzez uzyskany efekt wizualny i użytkowy.
 6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Milanówek przystąpił do projektu budowy sieci światłowodowej - grafika

W dniu 5 sierpnia 2016 r. Burmistrz Miasta Milanówka podpisała Porozumienie o współpracy z Firmą Orange Polska, w którym obie strony zobowiązały się do podjęcia działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury szerokopasmowej jak i upowszechnianie kompetencji cyfrowych mieszkańców Milanówka. Impulsem do nawiązania współpracy była niska jakość świadczonych usług dostępu do sieci przewodowej Internet na terenie Milanówka, biorąc pod uwagę obecne możliwości technologiczne.

Rozpoczęcie budowy sieci światłowodowej w Milanówku - grafika

Burmistrz Miasta Milanówka ma przyjemność zaprosić Mieszkańców Milanówka na uroczyste rozpoczęcie projektu budowy sieci światłowodowej na terenie naszego Miasta, realizowanej i finansowanej przez firmę Orange Polska.

Rozpoczynamy prace budowlane w Amfiteatrze

W lipcu br. została podpisana umowa na „Wykonanie i zagospodarowanie terenu „Amfiteatru” w Milanówku”. W związku z rozpoczęciem prac porządkowych terenu Amfiteatru przez wykonawcę, popularny „Dołek” zostaje zamknięty i nie będzie dostępny dla mieszkańców w czasie przebudowy.

eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej - grafika

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007–2013 Priorytet II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Projekt pn.: „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” Okres realizacji: 2008 - 2015 Całkowita wartość projektu: 148 6208,75 zł Kwota dofinansowania: 1 238 793,54 zł

logo lgdW dniu 11 września 2014 r. Rada Miasta Milanówka podjęła Uchwałę nr 495/XL/14 o przystąpieniu Gminy Milanówek do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo”

Członkostwo Gminy w Stowarzyszeniu zwiększa obszar działania LGD o teren Milanówka dając nam nowe możliwości ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe projektów sprzyjających rozwojowi i promocji obszaru Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przy znacznym współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą ukierunkowane m.in. na: poprawę jakości życia lokalnej społeczności, wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, aktywizowanie lokalnych społeczności, wspieranie działań trójsektorowych, lokalnych tradycji kulturowych czy promocję turystyki kulturowej i rekreacyjnej. Mieszkańcy Milanówka – jako członkowie LGD lub potencjalni beneficjenci środków unijnych - w sposób rzeczywisty będą mogli wpływać na wielowymiarowy  rozwój obszaru naszego miasta.

Od 11 września LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych z terenu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, które dzięki współpracy  swoich członków efektywniej wykorzysta potencjał krajobrazowy, kulturowy i historyczny obszaru LGD realizując lokalne przedsięwzięcia bardzo istotne z punktu widzenia społecznego.

Stan rozwoju marki lokalnej

Konspekt wystąpienia

 1. Przyczyny powołania Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
 2. Umowa o współdziałaniu
 3. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – marką turystyczną?
 4. Dotychczasowe i bieżące działania oraz plany

Ad 1 Przyczyny powołania Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, podpisanego w czerwcu 2010 r. Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą ośrodków o podobnej specyfice. Brwinów, Milanówek i Podkowę Leśną łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania, ze względu na to, iż są tzw. gminami zielonymi, gdzie nie ma przemysłu, a walory środowiska naturalnego podlegają szczególnie ochronie.Zaczęło się od warsztatów na temat uwarunkowań rozwoju Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech samorządów. Doszli oni do wniosku, że trzy gminy powinny połączyć siły, by lepiej zaspokajać potrzeby obecnych mieszkańców, a także, by zapewnić sobie w dłuższej perspektywie wygrywanie konkurencji z innymi gminami aglomeracji warszawskiej o pozyskiwanie kolejnych mieszkańców. Samorządowcy doszli do wniosku, iż wykorzystując potencjał trzech swoich gmin będą mogli zarówno lepiej odpowiedzieć na potrzeby obecnych mieszkańców, jak i tworzyć lepsze warunki dla osiedlania się kolejnych. Zdają sobie sprawę, iż w warunkach zaostrzającej się konkurencji, także wśród samorządów, sąsiedzka współpraca i strategiczne planowanie rozwoju mają coraz większe znaczenie.

Ad 2 Umowa

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania trzej burmistrzowie, upoważnieni uchwałami poszczególnych rad gmin, podpisali 11 czerwca 2010 r. na podstawie ustawy o samorządzie gminnym umowę o współdziałaniu trzech samorządów. Tym samym do życia powołane zostało Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.W umowie założony został szeroki zakres współpracy. Uzgadniane mają być zarówno plany rozwoju, jak i konkretne przedsięwzięcia w: gospodarce komunalnej, kulturze, sporcie, ochronie środowiska. W ramach współpracy promowana ma być specyfika swoich miast-ogrodów, jako wyjątkowa cecha, nadająca trzem gminom charakter miejsc idealnych do zamieszkania. Partnerzy mają wspierać w staraniach o pozyskanie dofinansowania na podejmowane – wspólne lub indywidualne – przedsięwzięcia.Współdziałanie ma służyć osiągnięciu głównego celu współpracy, jakim jest podniesienie poziomu życia mieszkańców trzech gmin Trójmiasta. Wśród celów szczegółowych są: zwiększenie przestrzeni publicznych służących rekreacji mieszkańców i zagospodarowywanie istniejących; poszerzenie bazy mieszkań socjalnych i komunalnych; modernizacja dróg lokalnych; zwiększenie dostępności tzw. szybkiego Internetu; ochrona środowiska naturalnego, promocja lokalnego potencjału kulturalnego, w tym dziedzictwa kulturowego. Współdziałanie ma odbywać się w formie przede wszystkim wzajemnej bieżącej wymiana informacji o sposobach rozwiązywania problemów z zakresu dziedzin współpracy, następnie uzgadnianiu realizacji przedsięwzięć i wspieranie się w wysiłkach na rzecz pozyskania ich dofinansowania oraz sprzyjanie rozwojowi współpracy organizacji społecznych.

Ad 3 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – marką turystyczną?

W umowie o współdziałaniu Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zapisano jako główny cel tegoż współdziałania podniesienie poziomu życia mieszkańców trzech gmin. Na jednym ze spotkań trzej burmistrzowie jasno określili, iż najważniejszą grupą odbiorców wspólnych działań są mieszkańcy. Te dwa aspekty oraz struktura bazy ekonomicznej każdej z gmin (zdecydowana przewaga gospodarstw domowych, jako źródła dochodu budżetu) wyznaczają założenie budowania marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, jako marki osadniczej. Przekaz o atrakcyjności turystycznej gmin może zatem uzupełniać (wspierać!) przekaz główny o atrakcyjności osadniczej, ale nie może go zdominować.

Ad 4 Dotychczasowe i bieżące działania oraz plany

A) Dotychczasowe i bieżące

 1. Przygotowanie uroczystego podpisania umowy o współdziałaniu Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej
 2. Konkurs fotograficzny „Maszyn urok i czar”
 3. Praca nad logo Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
 4. Promocja Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów podczas EDD (baner, ulotki)
 5. Opracowanie w partnerstwie projektu szkoleniowego dla pracowników UM

B) Plany – do końca roku 2010

 1. Oznaczenie gmin (co najmniej przy drogowskazach i wewnątrz UM) znakiem Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

C) Plany na przyszłość

 1. Przygotowanie katalogu przedsięwzięć: a) wspólnych i b) indywidualnych wspieranych
 2. Przygotowanie wspólnej mapy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Konferencja Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”