O Radzie

Wszyscy chcemy mieszkać w pięknym, czystym mieście i cieszyć się wspaniałą roślinnością, która nas otacza i podziwiać przydomowe ogrody, miejskie skwery, parki.

Dlatego od 2015 roku w naszym mieście są podejmowane działania mające na celu uporządkowanie przestrzeni  miasta i wprowadzenie zasad zapewniających porządek i estetykę w naszej strefie publicznej, która jest naszym wspólnym dobrem i wartością.

W maju 2017 r. do współpracy dołączyli mieszkańcy Milanówka, którzy weszli w skład Rady Estetyki Miasta. Działają oni na rzecz miasta społecznie, bez wynagrodzenia.  Dołączyli do działań pracowników Urzędu Miasta, aby wesprzeć ich dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z obszaru architektury, kształtowania krajobrazu, projektowania i ochrony dóbr kultury i sztuki, wiedzy o społeczeństwie a także zarządzania projektami.

Rada jest organem niezależnym, opiniodawczym i doradczym Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie estetyki miasta Milanówka.

Zadaniem Rady jest kreowanie i realizacja poprawy estetycznego wizerunku miasta Milanówka.


Działania Rady

Uchwała krajobrazowa

Rada Estetyki uczestniczy w pracach nad projektem Uchwały krajobrazowej, nazywanej także Kodeksem Reklamowym w oparciu o Ustawę z dnia 24 IV 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwaną Ustawą Krajobrazową. Zmieniona w jej wyniku Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera obecnie zapisy o możliwości uchwalania przez gminy tzw. Uchwał krajobrazowych oraz ich egzekwowania.

 Celem uchwały jest ustalenie jednolitych i przejrzystych zasad dla wszystkich podmiotów na terenie Milanówka, dotyczących  warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń informacyjnych, ogrodzeń, ich gabarytów oraz materiałów, z jakich mogą być wykonane.

W dniach 24 XI – 29 XII 2017 projekt uchwały był wyłożony dla mieszkańców, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi. Następnie firma przygotowująca projekt uchwały opracowała propozycję sposobu uwzględnienia tych uwag. Obecnie Urząd Miasta analizuje zasadność proponowanych zmian w projekcie uchwały, a w pracę tę zaangażowani są także członkowie Rady Estetyki.

Usunięcie nielegalnych reklam

21 lutego 2018 r. Rada wystąpiła do Burmistrza Milanówka z wnioskiem o natychmiastowe egzekwowanie obowiązującego prawa i usunięcie nielegalnych reklam. Miasto dysponuje, sporządzoną przez firmę Curulis w ramach prac przygotowawczych do uchwały reklamowej, inwentaryzacją reklam, w tym także tych, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Uznaliśmy, że aktualne przepisy powinny być egzekwowane, a wszystkie podmioty działające na terenie Milanówka powinny przestrzegać zasad obowiązującego prawa. Nasza wspólna przestrzeń publiczna jest naszym wspólnym dobrem, a przepisy obowiązują wszystkich jednakowo, niezależnie od tego przy jakich ulicach znajdują się nasze posesje.

Zobacz również:

System Informacji Miejskiej (SIM)

Rada Estetyki Miasta została włączona w prace nad opracowaniem Systemu Informacji Miejskiej (SIM).

Jest to system, jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym, nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, takich jak :

nazwy ulic, nazwy lokalizacji, adresy, kierunkowskazy dla ruchu pieszego, kierunkowskazy dla ruchu kołowego, mapy, plany najbliższej okolicy, schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy,  informacje turystyczne  i historyczne.

Elementem uzupełniającym SIM są meble miejskie, stanowiące wizualne dopełnienie systemu, nadając ulicom jednolity, uporządkowany i spójny charakter. Są to: słupki i barierki chodnikowe, kosze na śmieci, ławki, wiaty autobusowe, stojaki rowerowe, osłony na drzewa, donice.

Miasto poza wyposażeniem w małą architekturę swoich ulic, alei spacerowych czy skwerów prowadzi również liczne działania i organizuje wiele wydarzeń lub im tylko patronuje.  Do tego typu działań promocyjnych jak i do oznakowywania miejskiego, własnego wyposażenia, potrzebuje znaku – logotypu, którym może jasno zaznaczyć patronat miasta, a jednocześnie nie narusza godności herbu miasta.

Projektowanie znaku i jego charakteru oparto na charakterze miasta ogrodu i na naszym dziedzictwie stylistycznym, które najlepiej oddaje twórczość znanego polskiego artysty, który mieszkał i tworzył w naszym mieście  w pierwszej połowie XX wieku. Prace Jana Szczepkowskiego i chlubna tradycja stylu Art Deco przez niego reprezentowana posłużyła do opracowania współczesnego znaku, odnoszącego się do schematycznego i umownego przedstawienia liścia dębu – który jest też w naszym herbie.

Odniesienie się do tradycji z jednej strony, a z drugiej zaprojektowanie otwartego i łatwego w zaaplikowaniu do Systemu Informacji  Miejskiej  znaku, leżało u podstaw prac projektowych, które zaowocowały nowym logotypem naszego miasta.

Konkurs na koncepcje zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka

Rada Estetyki uznała, że miastu potrzebna jest spójna koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej i terenów zielonych, która wpłynie na poprawę wyglądu miasta i jakości stosowanych rozwiązań oraz pomoże rozwijać życie społeczne miasta i zachęci mieszkańców do wspólnego spędzania czasu  przez wszystkie grupy wiekowe mieszkańców.

Dlatego też Rada zainspirowała Urząd Miasta do ogłoszenia konkursu pod patronatem SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich) na zaprojektowanie koncepcji wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Milanówka, tak by wyznaczyć podstawowe standardy miasta ogrodu, które przez lata uległy zatarciu i degradacji.

Zwycięski projekt, wyłoniony przez sąd konkursowy SARP, stanie się nie tylko podstawą do realizacji wysokiej jakości przestrzeni krajobrazowej w obszarze opracowania konkursowego, ale także inspiracją do działań modernizacyjnych na terenie całego miasta. Po rozstrzygnięciu konkursu, planowanym na koniec maja 2018, możliwe będzie ubieganie się o dofinansowania realizacji wybranej koncepcji z funduszy europejskich.

Zobacz również:

Edukacja estetyczna mieszkańców Miasta Milanówka

Warsztaty estetyki miasta

Rada Estetyki chce włączyć do aktywnej współpracy wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych, którym zależy na wizerunku miasta. Zapraszamy do współpracy milanowskie organizacje i wszystkie osoby chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Obecnie Rada Estetyki przygotowuje program edukacji estetycznej skierowany zarówno do mieszkańców, jak i lokalnych projektantów i twórców oraz przedsiębiorców, a także urzędników Miasta Milanówka. Program będzie obejmować wykłady, spotkania ze specjalistami oraz warsztaty. Celem planowanych działań jest zaangażowanie mieszkańców do wspólnych działań służących wydobyciu piękna ukrytego w Milanówku. Chcemy by współpraca w zakresie podnoszenia estetyki miasta służyła nam wszystkim. Potrzebujemy się takiej współpracy  nauczyć,  a wzorce warto pozyskiwać z miejsc, w których się już to udało.

Udostępnij na: