Sposób oraz zasady umieszczania reklam regulowane są obecnie przepisami prawa ogólnego oraz miejscowego. Obecnie prawem obowiązującym w przedmiotowym zakresie są:

I. USTAWY

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z 2015 poz. 1422 ze zm.)
 4. Ustawa  z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
  z 2017, poz. 2187 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017, poz. 2222 ze zm),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004, Nr 140 poz. 1481) 

II. PRAWO MIEJSCOWE:

 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w granicach Milanówka obowiązują 23 plany z czego tylko 6 z nich zawiera regulacje dotyczące zasad sytuowania reklam.
  • Zasady sytuowania i rozmieszczania nośników reklamowych (zakazy, nakazy i dopuszczenia) zawiera:
   • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście”
 2. Zasady sytuowania i rozmieszczania nośników reklamowych (zakazy) zawiera:
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Wschód-1”
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Wschód-2”
 3. Zasady sytuowania i rozmieszczania nośników reklamowych (zakazy i dopuszczenia) zawiera:
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A”
  • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska-2”
 4. Całkowity zakaz lokalizowania jakichkolwiek reklam zawiera:
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej
   w rejonie „Starodęby”

Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Milanówka dostępne są pod tym linkiem.

Warto podkreślić, że w przypadku uchwalenia i wejścia w życie uchwały krajobrazowej nastąpi utrata mocy ustaleń planów miejscowych dotyczących zasad i warunków sytuowania reklam.

 

Udostępnij na: