Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2035;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 r.;
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2021/2022;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy ul. Łąkowej/Średniej w Milanówku;
  5. uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody;
  6. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek;
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP;
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta;
  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. “Lasku Pondra”;
  10. skierowania wniosku Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Rady Miasta Milanówka do Wojewody Mazowieckiego, w celu objęcia nadzorem działalności Burmistrza Miasta Milanówka, w zakresie uniemożliwiania Komisji Rewizyjnej wykonywania jej statutowych obowiązków;
  11. zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny przy Regionalnej Komisji Orzekajcej w Warszawie;
  12. zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o moZliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych.
 4. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski


Zobacz również: 

XLVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: