Kompetencje Rady Miasta Milanówka do rozpatrywania wniosków wynikają wprost z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994) oraz art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018. Poz. 2096). Rada gminy rozpatruje wnioski na działania wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2.

Jak należy prawidłowo złożyć wniosek do Rady Miasta Milanówka

 1. Sporządź wniosek, pamiętając o opatrzeniu go swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku.
 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogę pomóc w rozpatrzeniu wniosku.
 3. Złóż wniosek.
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku.

pdfPod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek opatrzony imieniem, nazwiskiem oraz adresem wnioskodawcy.

Urząd Miasta Milanówka nie pobiera opłat za wniosek

Wniosek, w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru wniosku

 1. Wnioski pisemne można złożyć:
  • w punkcie kancelaryjnym w najbliższej siedzibie Urzędu,
  • za pomocą https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/milan,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • za pośrednictwem faksu - 22 755 81 20.
 2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku jest doręczane przesyłką pocztową za pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania.
 3. Na pisemne żądanie Wnioskującego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest doręczane elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) po uprzednim wskazaniu adresu skrytki na ePUAP.

Termin odpowiedzi

 1. Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (zgodnie z art. 237 § 1 kpa).
 2. Wnioski posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni (zgodnie z art. 237 § 2 kpa).

Tryb odwoławczy

 1. Wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Wnioskujący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia wniosku może ponowić skargę.

Uwagi

 1. W przypadku niewskazania przez Wnioskującego imienia, nazwiska i adresu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 3. Wniosek  można wnieść ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka.
 4. Skargę można wnieść za pośrednictwem adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z pośrednictwem platformy ePUPA, albo osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka.

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Udostępnij na: