Już tylko do 8 lipca można zgłaszać się na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Milanówek!

Osoba chcąca zostać rachmistrzem powinna:

 • być pełnoletnia,
 • być mieszkańcem gminy Milanówek,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • nie być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem:
  • imienia (imion) i nazwiska
  • daty urodzenia
  • adresu zamieszkania
  • numeru telefonu
  • adresu e-mail
  • spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia
 2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Ww. dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - PSR 2020”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Milanówka

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

ul. Spacerowa 4

05-822 Milanówek

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nabór trwa do 8 lipca 2020 r.

Więcej informacji na temat procedury naboru kandydatów → Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz na stronie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 → link

Infografika dotycząca naboru na rachmistrza sposowego

Udostępnij na: