logo umm

Przedkładamy Państwu Raport o stanie Gminy Milanówek za 2019 rok, przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 46 pkt 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

W myśl zapisów tej ustawy Burmistrz co roku do dnia 31 maja - wyjątkowo w 2020 roku termin ten został przedłużony do 31 sierpnia 2020 r. - przedstawia Radzie Miasta „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał Rady Miasta oraz budżetu miasta. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: