Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią informuje, że przystąpił do weryfikacji sposobu segregacji odpadów komunalnych. W dniach 3 i 4 września br. przeprowadzono wyrywkową kontrolę - 100% skontrolowanych pojemników na odpady zmieszane zawierała frakcje odpadów podlegających segregacji.

Na Właścicieli posesji, którzy nie segregują odpadów komunalnych nakładana będzie opłata jak za odpady zmieszane, która obecnie wynosi 32 zł.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka.


Selektywnie zbiera się:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 15. odpady tekstyliów i odzieży,

Frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier".

Frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło".

Frakcje odpadów, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne".

Frakcję odpadów, ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbiera się w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio".

Rodzaje odpadów segregowanych odbieranych sprzed posesji określa Harmonogram odbioru odpadów dostępny na stronie Urzędu Miasta. Poza wyznaczonymi terminami odbioru, odpady segregowane przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Turczynek.

ODPADY KOMUNALNE, POZOSTAŁE PO WYDZIELENIU WYŻEJ WYMIENIONYCH FRAKCJI, STANOWIĄ NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE I NALEŻY JE ZBIERAC W POJEMNIKACH OZNACZONYCH NAPISEM „ODPADY ZMIESZANE”.

Odpady zmieszane odbierane są jedynie sprzed posesji.

Więcej informacji


 Wyrywkowa kontrola śmieci - zdj. 1

Wyrywkowa kontrola śmieci - zdj. 2

Udostępnij na: