Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Od 17 września do 8 października br. organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Po dokonaniu weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz uzupełnieniu braków formalnych lista zgłoszonych kandydatów przedstawia się następująco:

L.p.

Obszar

Imię i nazwisko kandydata

Organizacja zgłaszająca

Organizacje rekomendujące

1.

Miasto st. Warszawa;

Bartłomiej Włodkowski

FUNDACJA AVE

1. "Fundacja Bo Warto",

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom",

3. Fundacja Szkatułka,

4. Stowarzyszenie Razem Dla Białołęki, 5.Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota

Agnieszka Tobota

Fundacja A.R.T.

1. "Fundacja Rodzinna,

2. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,

3. Fundacja "Akademia Iwony Kalaman",

4. Fundacja Una,

5. Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci"

2.

Warszawski Wschodni, obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, wołomiński;

Waldemar Kowalczyk

Towarzystwo Skautowe "Szmaragdowa"

1. Towarzystwo Skautowe Horn,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej,

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie,

4. Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Stanisławowie (w trakcie zmiany nazwy na: Społeczny Komitet Wspierania Rozwoju Stanisławowa),

5 Stowarzyszenie "Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu"

Rafał Rozpara

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

1. Stowarzyszenie Miłośników Sulejowa,

2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Borzymach,

3. Parafialny Klub Sportowy "Liwiec",

4.  Ochotnicza Straż Pożarna w Starowoli,

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowie,

3.

Warszawski Zachodni, obejmujący powiaty: nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, i warszawski – zachodni;

Szymon Wach

Stowarzyszenie "Gradiam"

1. Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat",

2. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS,

3. Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna,

4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

5. Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota

4.

Płocki, obejmujący powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;

Nie zgłoszono kandydata

   

5.

Ciechanowski, obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński;

Dorota Jezierska

Bank Żywności w Ciechanowie

1. Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop,

3. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni,

3. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat,

4. Stowarzyszenie Pies i Spółka,

5. Fundacja edukacyjno-sportowa - reGeneracja

6.

Ostrołęcki, obejmujący powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski przasnyski i wyszkowski;

Nie zgłoszono kandydata

   

7.

Siedlecki, obejmujący powiaty: garwoliński, łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;

Andrzej Tołłoczko-Rybus

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

1.  Stowarzyszenie My Dla Grodziska,

2.  Grupa Ekologiczna, 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią I Hazardem "Szansa",

4. Bank Żywności W Siedlcach,

5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej,

6 Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie,

7.  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych I Represjonowanych,

8. Stowarzyszenie Orzanka,

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnakach

8.

Radomski, obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński;

Marek Artur Koniarczyk

Fundacja Pro Edu Cadis

1. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "SZYDŁOWIANKA";

2. UKS "REKORD";

3. UKS KORONA;

4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szydłowca;

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy

Wojciech Jagielski

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

1. Stowarzyszenie seniorów "Złota Jesień";

2. Stowarzyszenie Karuzela;

3. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i "Wzajemna Pomoc"; 4. Fundacja Rozwoju Integralnego;

5 Stowarzyszanie "Forgo for Social Economy"

9.

Żyrardowski, obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Agnieszka Ptaszkiewicz

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

1. Stowarzyszenie "Przez Sport w Przyszłość",

2. Stowarzyszenie "Nasz Zamek",

3.  Stowarzyszenie "Nad Bzurą",

4. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

 5  Stowarzyszenie "Konfraternia Św. Rocha",

6. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa,

7. Fundacja Niepokalanej,

8. Fundacja "Amigo",

9. Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie "ATUT"

Zgodnie z treścią § 3 ust. 8 i 9 Załącznika do docxUchwały z dnia 9 września 2019 Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1263/69/19 w sprawie trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego17.02 KB:

 • w przypadku braku ważnego zgłoszenia kandydata w danym podregionie Marszałek wybiera przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród kandydatów zgłoszonych w innych podregionach, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 • w przypadku ważnego zgłoszenia w danym podregionie tylko jednego kandydata, zgłoszenie to będzie potraktowane, jako wyłonienie członka rady reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w danym podregionie.

W związku z tym w podregionach:

 • Warszawskim Zachodnim, obejmującym powiaty: nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, i warszawski – zachodni;
 • Ciechanowskim, obejmującym powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński;
 • Siedleckim, obejmującym powiaty: garwoliński, łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
 • Żyrardowskim, obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski;

członkami Rady zostali odpowiednio:

 • Pan Szymon Wach;
 • Pani Dorota Jezierska;
 • Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko;
 • Pani Agnieszka Ptaszkiewicz.

Głosowanie mające na celu wyłonienie kandydatów pozostałych podregionach odbywa się w terminie od 31 października do 30 listopada br.

Do oddania głosu na kandydatów na członków rady uprawnione są prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego:

 • organizacje pozarządowe;
 • związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do oddania głosu uprawnione są także nieposiadające osobowości prawnej jednostki terenowe podmiotów, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu, którego są jednostką, wyrażonej w formie stosownego pełnomocnictwa do oddania głosu, które należy załączyć do karty do głodowania, stowarzyszenia zwykłe wpisane do właściwej ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz koła gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z kartą do głosowania należy dostarczyć dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Głosowanie na kandydata odbywa się na „Karcie do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, której wzór dołączony jest do niniejszego zaproszenia.

W ramach głosowania uprawnione podmioty mogą oddać 1 głos na 1  kandydata z opublikowanej listy.

Wypełnione karty do głosowania opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych osób, należy dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
  1. bezpośrednio do jednego z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach 800 – 1600,
  2. bezpośrednio do jednej z Delegatur Urzędu: w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Piasecznie, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Wołominie lub w Żyrardowie w godzinach: 800 – 1500 (adresy delegatur dostępne są na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/),
  3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa”;
 • w formie elektronicznej
  1. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/,
  2. skan w formacie PDF na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Lista rankingowa po weryfikacji formalnej przesłanych głosów zostanie opublikowana na:

 1. stronie internetowej urzędu www.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 4. na tablicach ogłoszeń w urzędzie i w delegaturach urzędu;
 5. w portalu www.ngo.pl.

Jednocześnie informujemy podmioty biorące udział w głosowaniu, że najczęstszymi uchybieniami formalnymi powodującymi brak ważności głosów w głosowaniu na kandydatów na członków MRDPP I, II, III, IV kadencji były, w szczególności:

 1. niezgodność podpisów na karcie głosowania ze sposobem reprezentacji podmiotu określonym w KRS lub innym rejestrze;
 2. podmiot oddający głos nie był do tego uprawniony – osoba fizyczna, samorządowa jednostka organizacyjna, sołectwo, itp.;
 3. brak pełnomocnictwa do oddania głosu dla podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, będącego terytorialną jednostką organizacyjną organizacji wojewódzkiej lub ogólnopolskiej, np. oddział powiatowy, lokalne koło, itp.;
 4. brak możliwości weryfikacji podpisów na karcie głosowania spowodowana nieczytelnością podpisów lub brakiem pieczęci;
 5. oddanie głosów po terminie;
 6. oddanie głosów w liczbie przekraczającej określony limit (więcej niż 1 głos).

W związku z powyższym prosimy o uważne przygotowywanie kart do głosowania, aby uniknąć nieważności głosu.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: