Logo Mazowieckiego Centrum Polityki SpołecznejW poniedziałek tj. 10 lutego br. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych zadań publicznych w obszarze –„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zgodnie z Uchwałą nr 203/105/20 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” możliwe jest realizowanie zadań z zakresu:

  1. działań na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną,
  2. partycypacji osób starszych w życiu społecznym,
  3. ścieżki edukacyjnej w trzeci wiek;
  4. mapy dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów.

Termin składania ofert: od 13 lutego do 6 marca 2020 r. (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl)

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl → link
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu 22 622 42 32 wew. 43.

Więcej informacji:

Udostępnij na: