28 stycznia 2022 r. ogłoszony został Otwarty Konkurs Ofert na realizację I zadania publicznego w 2022 roku

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i do aplikowania. 


Termin realizacji zadania: od dnia 10 marca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Warunki składania ofert:

 1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057 ze zm.).
 2. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
 5. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.).
 6. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 21 lutego 2022 r. do godz. 17:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, numerem zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  
 7. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 8. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 9. Otwarcie ofert odbędzie 22 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.
 10. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 4 marca 2022 r.
 11. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są zawarte w Programie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 12. Gmina Milanówek na realizację „Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej w Milanówku– pilotaż” w latach 2020 i 2021 przeznaczyła odpowiednio kwoty 0,00 zł  i 0,00 zł.  

Udostępnij na: