9 stycznia 2024 r. ogłoszony został Otwarty Konkurs Ofert na realizację I zadania publicznego w 2024 roku

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i do aplikowania. 

Zadanie I - Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: od 19 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Warunki składania ofert:

 • Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
 • Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta milanowek.pl w zakładce Strefa NGO.
 • Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
 • Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 • Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 • Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571).
 • Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 • Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 16 lutego 2024 r.
 • Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy.
 • Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 • W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 • Gmina Milanówek na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 i 2023 przeznaczyła odpowiednio kwoty 20 000,00 zł i 20 000,00 zł.

Udostępnij na: