Oferta Centrum Usług Społecznych dla Milanowskich Seniorów:

 

01 harmonogram klub seniora

02 harmonogram klub seniora

 

Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej dla Milanowskich Seniorów:

1. Praca socjalna:

Projekt socjalny „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora” realizowany jest z powodzeniem od  października 2017 r. W ramach projektu są prowadzone:

20180510 plakat

 • zajęcia ruchowe dla czterech 15-osobowych grup Seniorów, prowadzone przez certyfikowanego rehabilitanta z wykorzystaniem podstawowego sprzętu gimnastycznego.  Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 9-11 w Milanówku przy ul.Brzozowej 7. w Sali użyczonej przez Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową- Administracja Milanówek oraz na ul. Szkolnej 12
 • zajęcia edukacyjne:
  • - język angielski w trzech grupach poziomowych: Grupa początkująca spotyka się w każdy czwartek o godz. 11:00 przy ul. Kościuszki 58; grupa średnio zaawansowana  w każdy czwartek o godz. 10:00 przy ul. Kościuszki 58; grupa zaawansowana  w każdy czwartek o godz. 12:15 przy ul. Szkolnej 12. Obecnie w zajęciach językowych uczestniczy 17 seniorów.
  • - nowe technologie dla seniorów- kursy obsługi smartfonu, komputera itp.(realizowane w porozumieniu z Miejską Biblioteka Publiczną)
  • - seminaria na temat bezpieczeństwa seniorów i ochrony przed oszustami (w porozumieniu ze Strażą Miejska i Policją)
 • spotkania integracyjne dla Seniorów:   wycieczki integracyjne oraz spotkania okolicznościowe- spotkanie wielkanocne, andrzejkowe, Mikołajki, wigilia, dni seniora ( realizowane w porozumieniu z Milanowskim Centrum Kultury i organizacjami pozarządowymi)
 • POMOC FINANSOWA na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz  pomoc rzeczowa  m.in. w formie zakupu opału na zimę, zakupu ciepłego posiłku-obiadu.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Milanówka po 60-tym roku życia Udział w projekcie jest nieodpłatny. Aby wziąć udział,  należy złożyć zgłosić się osobiście telefonicznie lub złożyć podanie/wniosek  do Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni OPS.


2. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  (np. niepełnosprawności) wymagają pomocy ze strony innych osób a są ich pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom wymagającym pomocy, a których rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Można uzyskać pomoc w formie:

 • Usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, które polegają na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie ,donoszenie ciepłych posiłków, donoszenie wody, opału, wynoszenie śmieci i nieczystości załatwianie spraw urzędowych itp.), oraz organizowanie kontaktów z otoczeniem.
 • Usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym dedykowanych osobom wymagającym pielęgnacji w związku z wiekiem podeszłym, chorobą lub niepełnosprawnością, które  powinny być zlecone przez lekarza i obejmują m.in. opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków zapobieganie odleżynom i oparzeniom, podawanie posiłków, karmienie zmiana pieluchomajtek i inne uzgodnione z OPS i podopiecznymi.
 • ·        Specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających (masaż częściowy, kinezyterapia). W ofercie usług znajdują się: masaż usprawniający, kinezyterapię oraz usługi logopedyczne wykonywane w domu przez specjalistów rehabilitantów
 • Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują w swoim zakresie m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych                                do samodzielnego życia, w tym m.in. motywowanie do aktywności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, pielęgnację – jako wpieranie leczenia (pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych), rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (m.in. stymulację rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego i autystycznego, współpracę ze specjalistami w celu wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są nieodpłatne, częściowo odpłatne lub odpłatne całkowicie. Odpłatność ustala się w zależności   od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS. Aby uzyskać pomoc należy złożyć podanie/wniosek  do Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów, a  szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni OPS.


3. Pomoc finansowa (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz  pomoc rzeczowa  m.in. w formie zakupu opału na zimę, zakupu ciepłego posiłku-obiadu)

O pomoc finansową ze środków pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim osoby z niskim dochodem nieprzekraczającym 200% kryterium dochodowego (kwoty 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym razy liczbę osób). Aby uzyskać pomoc,  należy złożyć podanie/wniosek  do Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów, a  szczegółowych informacji udzielą pracownicy socjalni OPS.


4. Ogólnopolska Karta Seniora

20180510 karta seniora

Od października 2017 roku Gmina Milanówek w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „MANKO” realizuje Program Ogólnopolska Kara Seniora. Ogólnopolską Kartę Seniora może wyrobić sobie każdy Milanowianin, który ukończył 60 lat. Karta wydawana jest bezterminowo, a Senior nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyrobieniem karty. Posiadanie Ogólnopolskiej Karty Seniora uprawnia do korzystania z pakietu zniżek  i promocji na usługi i towary w sklepach, firmach i instytucjach, oferowanych przez wiele firm w całej Polsce. Rodzaje promocji można poznać wchodząc na stronę internetową adres: http://glosseniora.pl/. Osoba, która chce wyrobić sobie Ogólnopolską Kartę Seniora musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16.  Szczegółowe można uzyskać osobiście lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.


5. E-usługi - innowacyjny system usług opiekuńczych w Milanówku

Dzięki pozyskanym środkom unijnym oraz nowym technologiom starsi mieszkańcy Milanówka będą mogli korzystać z e-usług, które  nie tylko poprawią jakość usług opiekuńczych, ale również zwiększa samodzielność starszych mieszkańców Milanówka, którzy w dalszej perspektywie chcą pozostać we własnych domach, nawet mimo znacznej niezaradności z powodu wieku i niepełnosprawności".

System e-usług pozwoli na efektywniejsze tworzenie indywidualnego planu wsparcia zarówno dla osób korzystających z różnorakiego wsparcia, jak również dla tych mieszkańców, którzy dla poczucia bezpieczeństwa będą chcieli jedynie stale monitorować swój stan zdrowia

Chcemy aby system e-usługi składał z Centrum Zarządzania świadczącego mieszkańcom Milanówka teleusługi, urządzeń umożliwiających kontakt z Centrum Zarządzania (m.in. przycisk SOS, telefon komórkowy, opaski monitorujące z czytnikami parametrów życiowych itp) oraz sieci współpracy z ze środowiskiem lokalnym ( bliskimi tej osoby, lekarzem, policją itp.). Urządzenia stosowane w e- usługach mogą monitorować  temperaturę skóry, mierzą rytm serca, automatycznie przesyłają informację o upadku i ewentualnej utracie przytomności do osoby opiekującej się. Wskazują również  obszar, w którym znajduje się użytkownik - senior. Dodatkowo maja funkcję przypominającą o konieczności zażycia leków.

Korzyści dla Gminy zobowiązanej do zapewnienia usług opiekuńczych dla swoich mieszkańców to: podniesienie jakości usług i zwiększenie ich atrakcyjności, szybsza reakcja na sytuacje alarmowe, podniesienie bezpieczeństwa swoich mieszkańców, zwiększenie skali działania, wdrożenie owego innowacyjnego modelu opieki.

Korzyści dla mieszkańców: pozostawanie jak najdłuższe w swoim środowisku życia, wzrost poczucia bezpieczeństwa, swoboda funkcjonowania w domu i w środowisku, minimalizacja ryzyka skutków wystąpienia  sytuacji niebezpiecznych, możliwość natychmiastowego wezwania pomocy.


6. Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Logo projektu

Od 2 Lipca 2018 roku do 20 Czerwca 2021 roku Gmina Milanówek jest beneficjentem Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”. Działania 9.1 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”. Realizatorem projektu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 954 303,78 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 185 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Milanówek do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych w okresie realizacji projektu. Celem projektu jest również zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych dla lokalnej społeczności i osób objętych usługami, realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt zakłada:

 • prowadzenie specjalistycznych usług usprawniających w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy wsparcia, tj. masażu, kinezyterapii i logopedii (dla 60 osób)
 • świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dla 15 osób), polega na udzielaniu wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez sąsiedzką pomoc np. przy zakupach, codziennych czynnościach, z którymi osoby niesprawne sobie nie radzą;
 • prowadzenie usług teleopieki (dla 30 osób), które będą polegały na możliwości wzywania pomocy przez osobę korzystającą z usług i pozostającą w sytuacji kryzysowej, tj. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, samopoczucia, za pomocą otrzymanych urządzeń teleinformatycznych. W razie konieczności osoba ta będzie mogła otrzymać natychmiastową pomoc w postaci interwencji teleopiekuna lub konsultacji:
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (ul. Krakowska 11a) dającej możliwość wypożyczenia między innymi łóżka rehabilitacyjnego, materaca, wózka inwalidzkiego, kul oraz innych sprzętów potrzebnych do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
 • prowadzenie Klubu Seniora (dla 80 osób), który będzie działał w czterech filiach mieszczących się na terenie Miasta Milanówek (ul. Piłsudskiego 33, ul. Krakowska 11a, ul. Podgórna 92, ul. Królewska 61a). W Klubach Seniora od sierpnia 2018 roku będą odbywały się takie zajęcia jak: hortiterapia, warsztaty z języka angielskiego (również z native speakerem), języka francuskiego, warsztaty psychologiczne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty dbające o zdrowie i kondycję Seniorów, warsztaty pomagające Seniorom w obsłudze smartfona i komputera. Prowadzone będą również warsztaty fotografii, a także będzie możliwość oglądania filmów DVD w kąciku telewizyjnym. Piąta filia Klubu Seniora będzie działała do stycznia 2019r. w formie  Męskiej Szopy, która oferowała będzie działania nie tylko dla mężczyzn. Seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z narzędzi i elektronarzędzi pod okiem animatora.  

Rekrutacja do projektu wymaga wypełnienia deklaracji uczestnictwa i rozpoczęła się w lipcu 2018 roku i jest prowadzona nadal  przez pracowników socjalnych Ośrodka, którzy mają wiedzę na temat rodzaju wsparcia, jakiego należy udzielić potencjalnym uczestnikom projektu oraz znają potrzeby mieszkańców Milanówka. Usługi społeczne będą realizowane zgodnie z wymaganiami świadczenia usług społecznych i Ogólnoeuropejskimi wytycznymi mającymi na celu zwiększenie udziału społecznego i integrację ze środowiskiem lokalnym uczestników projektu oraz zmniejszenie izolacji mieszkańców i zapewnienie zindywidualizowanego włączającego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy chętnych Milanowian (seniorów i osoby niepełnosprawne) do udziału w projekcie .

Patrycja Rudź, Koordynator projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”

Biuro projektu:

ul. Kościuszki 58, 05-822 Milanówek
tel./fax 22 724 94 69 |  22 755 86 35
www.milanowek.naszops.pl


7. Milanowski Klub Seniora

Logo Milanowskiego Klubu Seniora

Już 9 września został otwarty Milanowski Klub Seniora przy ul. Piłsudskiego 33, w którym milanowscy Seniorzy przez  najbliższe 3 lata będą mogli korzystać z ofert służących utrzymaniu ich sprawności fizycznej intelektualnej i społecznej. Już wkrótce otwarty zostanie Klub Seniora przy ul. Kościuszki 11a, a kolejne przy ul. Podgórnej 92 i ul. Królewskiej 61a. Każdy z czterech Klubów będzie preferował określony rodzaj zajęć.  Będą to: zajęcia ruchowe realizowane w Klubie Seniora pełniącym funkcję Centrum Ruchu Seniora przy ul. Piłsudskiego 33. Zapotrzebowanie na te zajęcia jest ogromne, co bardzo nas cieszy.  W pozostałych Klubach będą prowadzone  działania edukacyjne dla seniorów polegające na  m.in. na nauce  języków obcych - angielskiego i francuskiego (poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany). Wszystkie zajęcia w grupach prowadzone będą przez certyfikowanych lektorów językowych. Podczas spotkań edukacyjnych Seniorzy będą mogli również dzielić się doświadczeniami, swoimi pasjami oraz wiedzą, poznawać ciekawych ludzi i uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych. Ważne jest przede wszystkim to, że wszystkie zajęcia realizowane w Klubach Seniora są bezpłatne, a rekrutację uczestników prowadzą nadal pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku Pani Justyna Łuczaj  i Pani Lidia Wójtowicz tel. 22 724 97 92.


8. Nowe technologie dla niepełnosprawnych mieszkańców Milanówka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku przystąpił do projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”. Projekt ten ma na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Beneficjentami projektu są Jednostki Samorządu Terytorialnego, osoby z niepełnosprawnościami oraz podmioty działające na ich rzecz. Wraz z wdrożeniem Systemu SOW, realizator projektu umożliwi Beneficjentom złożenie wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci elektronicznej bez potrzeby wychodzenia z domu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, PFRON wyposaży nasz Ośrodek w dwa urządzenia mobilne (tablety) wzbogacone o stosowne oprogramowanie i specjalistyczny informator, dzięki którym pracownicy socjalni Ośrodka będą w stanie poinformować swoich podopiecznych o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną. Dwa urządzenia mobilne zostaną przekazane Ośrodkowi (jako uczestnikowi projektu) nieodpłatnie wraz z usługą dostępu do internetu na okres 5 lat. Ponadto, w ramach tego projektu zostaną uruchomione również szkolenia e-learningowe, szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, portal edukacyjno-informacyjny, infolinia, a także kreator – narzędzie ułatwiające dostęp do Systemu. Po szczegółowe informacje o projekcie zapraszamy Państwa na stronę internetowa realizatora projektu pod adresem https://www.pfron.org.pl/. W przypadku pytań dotyczących  możliwości skorzystania z pomocy pracownika socjalnego Ośrodka  w skorzystaniu z elektronicznego aplikowania o dofinansowanie z PFRON o środki na  likwidacje barier architektonicznych  informacji udzieli Pani Lidia Wójtowicz pracownik socjalny tel. 22 724 94 69.


9. Powrót do idei samopomocy - usługi sąsiedzkie w Milanówku

W ramach projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek są realizowane usługi sąsiedzkie polegające na zapewnienie wsparcia dla 15 Uczestników/czek projektu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi bsą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie miasta Milanówka, a ich zakres obejmuje w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w praniu odzieży i bielizny, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Decyzja o przyznaniu osobie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest poprzedzona każdorazowo przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym. Sąsiedzka usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby, z uwzględnieniem jej bliskiego otoczenia. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy sąsiedzkich usług opiekuńczych określany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług musi być zaakceptowany przez osoby wspierane. Usługi sąsiedzkie są skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Milanówka, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych) ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Preferowane do objęcia wsparciem są: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, osoby korzystające ze wsparcia PO PŻ 2014 -2020,osoby o dochodzie nie przekraczającym 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, osoby w wieku poprodukcyjnym

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Usługi sąsiedzkie są nieodpłatne W pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie osobom, których kryterium dochodowe (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich. Odbiorcami sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Wsparcie przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

 1. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,
 2. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
 3. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może- z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Warunki skorzystania z usług sąsiedzkich. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Mieszkać (tzn. przebywać) na terenie miasta Milanówka;
 2. Być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. Wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych
 4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie z nią wywiadu środowiskowego.
 5. Wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu trójstronnego zawartego pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.
 6. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeśli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Kontrakt określa w szczególności zakres czynności oraz formę wynagrodzenia za wykonywaną sąsiedzką usługę opiekuńczą.
 7. Za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych projektodawca przewiduje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego wysokość nie może być niższa od iloczynu liczby godzin świadczenia sąsiedzkiej usługi opiekuńczej i minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby godzin roboczych przypadających w danym miesiącu.
 8. Kandydat na opiekuna nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem faktycznym/prawnym.
 9. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8- godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzeganie zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałość o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).
 10. Pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w Milanówku.
 11. Osoba świadcząca sąsiedzką usługę opiekuńczą musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną i wykazująca się wysoką kulturą osobistą.
 12. Wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.
 13. Wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.
 14. Dopuszcza się możliwość świadczenia usługi przez jedną osobę /opiekuna dla więcej niż jednej osoby objętej wsparciem.

10. Wypożyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego w Milanówku

Pierwsza w Milanówku bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Z przyjemnością informujemy Państwa, iż już od października 2018 roku rozpoczyna działalność pierwsza w Milanówku bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych , która mieści się przy Milanowskim Klubie Seniora ul. Krakowska11a ( na tyłach sklepu Społem) i jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Głównym zadaniem naszej wypożyczalni jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnych  do sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, a tym samym do ograniczenia skutków niepełnosprawności, szybszej aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu. Zasady korzystania z wypożyczalni określa regulamin. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z oferty wypożyczalni musi przedstawić  zaświadczenie lekarskie o potrzebie używania określonego sprzętu rehabilitacyjnego oraz złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie. Następnie zostaje zawarta umowa wypożyczenia sprzętu zawierająca oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za oddany w używanie sprzęt rehabilitacyjny. W naszej wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć:

Lp.

Nazwa

Ilość szt.

1

Balkonik dla dorosłych

10

2

Balkonik dla dzieci

2

3

Ciśnieniomierz

3

4

Laska czworonożna

3

5

Laska trójnożna

3

6

Laska anatomiczna prawa

1

7

Laska anatomiczna lewa

1

8

Laska męska

2

9

Laska damska

2

10

Inhalator

1

11

Koncentrator tlenu

1

12

Kule pachowe dla dorosłych

12

13

Kule pachowe dla dzieci

4

14

Kule łokciowe dla dorosłych

6

15

Kule łokciowe dla dzieci

4

16

Krzesło toaletowe

2

17

Łóżko rehabilitacyjne

3

18

Materac przeciwodleżynowy

4

19

Taboret prysznicowy

4

20

Wózek inwalidzki

9

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI: ul. Krakowska 11a ( na tyłach sklepu Społem); od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22 724 94 69. Osobą koordynującą jest Pani Lidia Wójtowicz. Sprzęt rehabilitacyjny można wypożyczyć bezpłatnie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i po zawarciu stosownej umowy. Wypożyczalnia działa w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”Apel.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, ze Ośrodek od ubiegłego roku realizuje projekt socjalny pn. „Sami sobie” w ramach, którego pośredniczymy w relacjach mieszkańców służących przekazywaniu nieodpłatnemu zbędnych rzeczy osobom bardziej potrzebującym, w tym również sprzętu rehabilitacyjnego. A zatem jeżeli dysponujecie państwo niepotrzebnym już sprzętem rehabilitacyjnym prosimy o kontakt i przekazywanie go za naszym pośrednictwem bardziej potrzebującym. Osobą koordynującą jest Pani Lidia Wójtowicz, tel. 22 724 94 69

Zobacz również:

Udostępnij na: