BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ V ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 ROKU 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację V zadania publicznego w 2022 roku. 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:  

Zadanie V - Z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży, w tym: 

  • organizacja zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Milanówka. 

2. Termin realizacji zadania: od 18 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

3. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2022 r.: Zadanie V - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Kwota może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

4. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

5. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka. 

6. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

7. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

8. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

10. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). 

11. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl w zakładce Strefa NGO. 

12. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta. 

13. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

14. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

15. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny. 

16. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

17. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

18. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane. 

19. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

20. Otwarcie ofert odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 14:30 w Zespole ds. Promocji Miasta w budynku Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45. 

21. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 13 maja 2022 r. 

22. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy. 

23. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów. 

24. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.  

25. Gmina Milanówek na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych w latach 2020 i 2021 przeznaczyła odpowiednio kwoty 0,00 zł. i 15 000,00 zł. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ Piotr Remiszewski 


Pliki do pobrania

Udostępnij na: