Kompetencje Rady Miasta Milanówka do rozpatrywania skarg wynikają wprost z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994) oraz art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018. Poz. 2096). Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2.

Jak należy prawidłowo złożyć skargę do Rady Miasta Milanówka

 1. Sporządź skargę, pamiętając o opatrzeniu jej swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza skargi.
 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogę pomóc w rozpatrzeniu skargi.
 3. Złóż skargę.
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

pdfPod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Skarga opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz adresem skarżącego.

Urząd Miasta Milanówka nie pobiera opłat za skargę

Skargi, w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru skargi

 1. Skargi pisemne można złożyć:
  • w punkcie kancelaryjnym w najbliższej siedzibie Urzędu,
  • za pomocą https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/milan,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • za pośrednictwem faksu - 22 755 81 20.
 2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest doręczane przesyłką pocztową za pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania.
 3. Na pisemne żądanie Skarżącego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest doręczane elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) po uprzednim wskazaniu adresu skrytki na ePUAP.

Termin odpowiedzi

 1. Skargi są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (zgodnie z art. 237 § 1 kpa).
 2. Skargi posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni (zgodnie z art. 237 § 2 kpa).

Tryb odwoławczy

 1. Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

Uwagi

 1. W przypadku niewskazania przez Skarżącego imienia, nazwiska i adresu, skarga zostaje pozostawiona bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 2. W przypadku ponowienia skargi i niewskazania w niej nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (zgodnie z treścią art. 239 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII - tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).
 3. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 4. Skargę można wnieść ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka.
 5. Skargę można wnieść za pośrednictwem adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z pośrednictwem platformy ePUPA, albo osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka.

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 17.00–18.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 za wyjątkiem poniedziałku w którym odbywać się będą posiedzenia Rady.

Udostępnij na: