Działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest (zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2019 poz. 2010) działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milanówek tworzy i prowadzi Burmistrz Miasta Milanówka. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

Oświadczenie to powinno zawierać także:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Miasta Milanówka, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Milanówek przy ul. Spacerowej 4, w punkcie interesanta przy ul.Kościuszki 45 oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl.


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: