1. Biuro Rady Miasta działa w celu organizacji prac Rady Miasta i zapewnienia publikowania aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. obsługa organizacyjna posiedzeń komisji i sesji Rady:
   1. sporządzanie protokołów z posiedzeń sesji,
   2. prowadzenie zbioru uchwał Rady oraz protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
   3. przekazywanie uchwał, postanowień Rady oraz wniosków komisji Burmistrzowi,
   4. nagrywanie posiedzeń sesji i komisji oraz prowadzenie zbioru nośników,
   5. przepisywanie i powielanie materiałów na sesje,
   6. zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji,
   7. rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów,
   8. ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały.
  2. współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
  3. współpraca z Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego;
  4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kontrola terminowej ich realizacji;
  5. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
  6. przyjmowanie i wysyłanie dokumentów do i z Biura Rady, prowadzenie ich ewidencji oraz archiwizacji;
  7. zapewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych;
  8. organizacja spotkań radnych z mieszkańcami Miasta;
  9. wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie uzgodnionym z przełożonym.
 3. Biuro prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Biura, w tym:
  1. rejestr uchwał Rady;
  2. rejestr stanowisk Rady;
  3. rejestr interpelacji;
  4. rejestr skarg i wniosków.

Udostępnij na: