pdfUchwała w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody287.36 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku253.63 KB

pdfUchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej.278.23 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.206.92 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta191.74 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pewna”166.44 KB

pdfUchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów327.45 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta Milanówka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"112.7 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 52/10 i 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej347.1 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2024-2026406.65 KB

pdfUchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania103.31 KB

pdfUchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków96.82 KB

pdfUchwała w sprawie ustanowienia w Gminie Milanówek realizacji wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 2028124.77 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2023-2025”443.33 KB

pdf Uchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok 232.2 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039208.39 KB

pdfAutopoprawka Nr 1 z dnia 26 stycznia 2024 r. do projektu URM w sprawie zmian budżetu 2024 r. i do Projektu URM w sprawie zmian w WPF 2024-2039286.01 KB

pdfUchwała w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok232.86 KB

pdfUchwała w sprawie: udzielenia Kościołowi Parafialnemu Rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej,położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej wartości.202.44 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Barwna”478.05 KB

pdfUchwała w sprawie określenia stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”77.42 KB

pdf Uchwała w sprawie w rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.255.59 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. braku prac zabezpieczających wille Turczynek.183.22 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. przeprowadzenia prac naprawczych i modernizacyjnych ulicy Wąskiej w Milanówku.190.66 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących181.45 KB

pdfUchwała w sprawie przekazania do Wojewody Mazowieckiego skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka podczas kontroli w Referacie Promocji Miasta.181.6 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka podczas kontroli w Referacie Promocji Miasta184.16 KB

 

 

Udostępnij na: