herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu VII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  3. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  5. wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek;
  6. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Ludnej;
  8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 42
   z obrębu 06-06, położoną przy ul. Długiej w Milanówku oraz na odstąpienie od trybu przetargowego;
  9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 18/13 obr. 05-12, położona przy ul. Wojska Polskiego;
  10. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną;
  11. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania opłat form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.;
  12. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym;
  13. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
  14. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2019 r.;
  15. przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do roku 2024;
  16. planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie VII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława

Udostępnij na: