herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu C Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024–2039.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od
  Kazimierzowskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów w załączniku do Uchwały nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych
  ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2024 na terenie Miasta Milanówka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Programu Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie rocznego sprawozdania za 2023 rok z działalności Centrum Usług Społecznych
  w Milanówku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.
 20. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 21. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Udostępnij na: