Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabór nr 8/2020 z dnia 28.10.2020 r. na stanowisko Głównego Księgowego” wraz z podanym numerem telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert:

do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 10:00:

  • pocztą na adres: ZGKiM w Milanówku, ul. Spacerowa 4, 05–822 Milanówek
  • lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego wyżej terminu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Udostępnij na: