pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na zachowanie radnego Rady Miasta Milanówka199.37 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo w terminie 275.42 KB

pdfUchwała w sprawie: bezpłatnego udostępnienia pawilonu handlowego na targowisku miejskim w Milanówku359.96 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na zniszczenie mienia ruchomego przy przebudowie ulicy Krakowskiej w Milanówku 261.09 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 421/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie kontroli Komisji Rewizyjnej227.47 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka oraz zmiany Uchwały Nr 4/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka340.79 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka oraz zmiany Uchwały Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka269.91 KB

pdfUchwała w sprawie:wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka258.79 KB

pdfUchwala w sprawie przyjecia rezygnacji radnego Witolda Mossakowskiego z funkcji Wiceprzewodniczacego Rady Miasta Milanowka260.56 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania111.31 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202395.77 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej 97.04 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych 92.24 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-202385.88 KB 

pdfUchwała w sprawie: upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej82.72 KB 

pdfUchwała w sprawie: kontynuacji działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i Ich Rodzin, usytuowanej w strukturach Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 105.15 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka84.11 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok220.81 KB 

pdfUchwała w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036207.03 KB 

pdfUchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 150.4 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok71.14 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości293.64 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06-07, położonych w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06-07, położoną w Milanówku przy ul. Polnej31.01 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6 i 34/19 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej29.8 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 127/1 z obrębu 05-08, położonej w Milanówku przy ul. Wlot29.72 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/20 z obrębu 05-03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków29.41 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 63/6, 63/9 i 63/10 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku przy ul. Gołębiej29.17 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/1 z obrębu 07-01, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym28.92 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości80.4 KB

pdfUchwała w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków55.16 KB

Udostępnij na: