pdfUchwała w sprawie: ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania144.46 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany zapisów w załączniku do Uchwały nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.02.2024r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025171.59 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.258.21 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2023 rok z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku112.92 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-202585.61 KB

pdfProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Programu Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-202389.8 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2024 na terenie Miasta Milanówka99.82 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.126.13 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej357.21 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku.358.99 KB

pdfProjekt w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.359.17 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.359.57 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.359.95 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta179.5 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych.220.95 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej 180.76 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok146.97 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039122.98 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dot. zaniechania poprzez brak udzielenia odpowiedzi.260.2 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. wprowadzenia przejrzystych zasad przyznawania lokalów mieszkaniowych z zasobów TBS.183.14 KB

Udostępnij na: