Logo Straży Miejskiej

W sobotę 15 stycznia 2022 r. milanowska Straż Miejska obchodzić będzie 31-lecie istnienia. 

Pierwsze informacje o działalności Straży Miejskich na terenie Polski sięgają średniowiecza. Utworzenie tej formacji wynikało z troski o mieszkańców, ale i przede wszystkim z chęci zapewnienia bezpieczeństwa na terenach miast. Do głównych zadań należało sprawowanie kontroli targowej oraz przestrzeganie przepisów sanitarno-porządkowych. Strażnicy zatrzymywali osoby zakłócające porządek publiczny, przestępców i włóczęgów. Konwojowali również więźniów i mienie należące do miasta. Sprawowali też nadzór nad więzieniem miejskim. Do ich obowiązków należało również dokonywanie obchodów po zmroku bram i sprawdzanie zagrożenia pożarowego.   

Na przestrzeni wieków, mimo zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych i zmieniającego się nazewnictwa, główne zadania Straży zasadniczo nie uległy zmianie. Mimo iż, istnienie tej formacji było zawieszane to zmieniająca się rzeczywistość niejako wymusiła przywrócenie jej do życia.    

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zapoczątkowano w Polsce proces transformacji ustrojowej, który dał początek wielu zmianom, w tym w życiu społecznym, gospodarczym, ekonomicznym. Transformacja wpłynęła również na stosunek zarówno rządzących, jak i obywateli do polityki bezpieczeństwa państwa. W drugiej połowie lat 90. zauważalna stała się coraz mniejsza efektywność w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego przez instytucje administracji rządowej. Poziom zagrożeń wzrastał, natomiast rozwój istniejących już instytucji nie nadążał za coraz większymi i szybszymi zmianami. Również wydatki państwa na instytucje bezpieczeństwa publicznego były utrzymywane na tym samym poziomie. Zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań. Samodzielność funkcjonowania gmin w Polsce oraz dążenie rządu do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli doprowadziły do wzmocnienia roli służb porządkowych w miastach i gminach. Taka postawa przyczyniła się do przyjęcia ustawy o strażach miejskich i gminnych, która była próbą poprawy sytuacji w państwie kosztem nakładów finansowych ze strony samorządu terytorialnego i osób prywatnych.

Na podstawie obowiązującej wówczas ustawy, Zarządzeniem nr 11/91 z dnia 15 stycznia 1991 roku Burmistrza Miasta Milanówka Pana Ryszarda Szadkowskiego został utworzony referat Urzędu Miasta - Straż Miejska. Od tej chwili w naszym mieście funkcjonuje Straż Miejska, która jest jedną z najstarszych w Polsce. Na początku zatrudnionych było 12 funkcjonariuszy. Od 2000 roku, decyzją władz miejskich stała się samodzielną jednostką organizacyjną. Do chwili obecnej stan etatowy nie uległ znaczącej zmianie i wynosi 15 osób. 

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, upoważnia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do wykonywania między innymi: czynności administracyjno-porządkowych w tym zapewnienie spokoju i porządku oraz czystości na terenie miasta, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Mariusz Pytliński,

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku


 Pierwszy radiowóz, grudzień 1991 r.

Pierwszy radiowóz Straży Miejskiej, grudzień 1991 r.

Udostępnij na: